INFORMACIÓ DE CARÁCTER GENERAL

En compliment de l’article 10 de la LLei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que aquest lloc web ha estat creat, per Solerduran optics sl ies mantingut i és propietat de Solerduran optics sl.

El nom comercial SOLERCENTREVIUAL, es propietat de Solerduran optics sl i el farem servir a partir d’aquest moment per referir-nos al portal web.

Els portals web www.solercv.com, www.solercentrevisual.es i www.solercentrevisual.com, son propietat de Lluis Soler Torra; i també es refereixen al nom comercial SOLERCENTREVISUAL ; per tant aplicarem les mateixes normes generals,d’us, propietat intelectual, acces o altres e indentificacions fiscals i-o legals que el portal www.solercentevisual.com.


Nom Comercial: Solercentrevisual
Direcciò: C/Angel Gumerà 46, 08241 Manresa (Barcelona)
Identificació fiscal: Solerduran optics sl
NIF: B-67001156

Contactar: Telèfon 938735255 – Fax 938735353
e-mail: info@solercentrevisual.com
Director Tècnic: Lluis Soler Torra Col 8707
Autorització Sanitat: Num : 6987 data 11-11-04 Registre de sortida S052 S

ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’UTILITZACIÓ

La utilització del Web de SOLERCENTREVISUAL haurà d’obeir al contingut d’aquestes Condicions Generals.

L’Accès a aquest web o la seva utilització en qualsevol forma implica l’acceptació de totes i cada una de les presents condicions generals d’ús i de les quals, unilateralment, en qualsevol moment, pugui establir SOLERCENTREVISUAL. En consequència, serà responsabilitat de tot visitant o usuari l’atenta lectura de les condicions generals d’ús vigents en cada una de les ocasions en que accedeixi a aquest web.

La utilització de determinats serveis implicarà també l’acceptació, sense reserves, de les normes particulars o instruccions que SOLERCENTREVISUAL., pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari al de les presents condicions generals.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web i inclusivament suprimir-la de la Red, així com els serveis i continguts oferts en el web; de forma unilateral i sense previ avís.

Els usuaris utilitzaran els continguts i serveis facilitats per SOLERCENTREVISUAL. amb subjecció a la legalitat vigent, sent responsable de les conductes o activitats que, en qualsevol forma poden resultar il.lícites o lesives per a drets de tercers o que puguin perjudicar, impedir o limitar la utilització d’aquest web a d’altres usuaris.

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol classe que SOLERCENTREVISUAL pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de la normativa vigent o de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals d’ús d’aquest web, reservant-se el dret de denegar, unilateralment i en qualsevol moment, l’accés a l’esmentat web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Us, i això sense necesitat de previ avís o justificació.

CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la majoria de la informació i als serveis facilitats per SOLERCENTREVISUAL, serà lliure i gratuïta, i no s’exigirà als usuaris que facilitin dades personals, ni la utilització de claus i contrasenyes, ni la prèvia subscripció, excepte per accedir a determinats continguts o serveis. Tanmateix, ens reservem el dret a condicionar l’ús de determinats serveis i continguts a la prèvia subscripció i-o a la satisfacció de contraprestació econòmica.

Els serveis que requereixin una contraprestació econòmica quedaran debudament identificats en la Website, amb fàcils indicacions per subscribir-se i/o procedir al seu abonament.Si en algun cas fos necesària la utilització de claus d’accés (nom d’usuari i contrasenya), els usuaris hauran deconsiderar el següent:

La contrasenya elegida per l’usuari no podrà ser contrària a la moral ni podrà lesionar els drets a l’honor i a la pròpia imatge de tercers o infringir de cap manera els drets de propietat industrial o intel.lectual de tercers.

Les claus d’accés són per a ús personal i exclusiu de l’usuari titular de les esmentades claus, de manera que la seva custòdia, confidencialitat i correcta utilització són de la seva exclusiva responsabilitat.

SOLERCENTREVISUAL. no serà responsable de cap perjudici en el qual l’usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència de que altres persones utilitzin la seva contrasenya amb o sense consentiment o coneixement de l’usuari.

PROPIETAT INTELECTUAL I DRETS D’AUTOR

Us Personal:

Els usuaris, podran utilitzar la informació del web per proposits personals o sese anim de lucre,demanant prèvia i expresa autorització a SOLERCENTREVISUAL; on haurà de indicar clarament el lloc i perquè es farà servir aquesta informació:

Direcció de contacte:

contactarpersonal@solercentrevisual.com.

Us Comercial:

El còdig font, dissenys gràfics, imatges, informació i els continguts que es recullen en el web deSOLERCENTREVISUAL són propietat de SOLERCENTREVISUAL i no es permet la reproducció i-o publicació total o parcial , ni el seu tractament informàtic, distribució, comunicació pública, ni la seva modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit de SOLERCENTREVISUAL.

L’ús dels continguts o serveis de SOLERCENTREVISUAL no implica ni suposa la concessió de llicència o autorització d’ús de cap tipus sobre els seus drets de propietat intelectual, industrial o sobre qualsevol altre dret. L’usuari d’aquest web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas SOLERCENTREVISUALl’exercici dels mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intelectual e industrial.

Direcció de contacte:

contactarcomercial@solercentrevisual.com

COMUNICACIONS COMERCIALS

SOLERCENTREVISUAL . es compromet a NO REMITIR COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM A TALS conforme al que ha estat disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

No serà considerada com a comunicació comercial tota la informació que s’envïi als clients deSOLERCENTREVISUAL sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació existent entre client i SOLERCENTREVISUAL ., així com l’acompliment de tasques d’informació i altres activitats pròpies del servei que el client té amb SOLERCENTREVISUAL o que sigui un servei o comunicació demanada pel usuari.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pot fer de la informació continguda en ella són d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

SOLERCENTREVISUAL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús de la informació i, per tant, expressament, eludeix tot tipus de responsabilitat pels possibles danys o perjudicis de qualsevol índole que els seus usuaris poguessin sofrir per la utilització de dades incompletes, inexactes o desactualitzades, o per la possible suspensió, cancel.lació o inoperativitat dels seus continguts o serveis.

Els usuaris han d’ésser conscients de que, en tot cas, la utilització dels continguts i serveis d’aquest web es fa amb el seu propi risc i sota la seva única i exclusiva responsabilitat, la utilitat, exactitud, actualització o infalibilitat dels seus continguts o serveis per la presa de decisions o realització de cap activitat; en conseqüència SOLERCENTREVISUAL . no es fa responsable dels possibles perjudicis que la seva utilització poguera causar.

SOLERCENTREVISUAL NO GARANTITZA , la operativitat o disponibilitat dels seus continguts o serveis, tanmateix, quan sigui raonablement factible o previsible, s’advertirà als usuaris de possibles interrupcions del seu funcionament.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controversia en relació amb l’accés a aquesta Web de SOLERCENTREVISUAL es substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sometent-se expressament les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa.